TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı Çıktıları (PÇ):
PÇ-1: Toplumsal sorumluluk ve kamu yararı kavramlarını içselleştirme
PÇ-2: Bu kavramları uygulamaya öncelik verme
PÇ-3: Meslek etiği değerlerine bağlı kalarak mesleğini uygulama
PÇ-4: Bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
PÇ-5: Ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme ve liderlik yapabilme
PÇ-6: Üstlendiği veya görev aldığı plan ve projeleri en nitelikli düzeyde gerçekleştirebilecek mesleki yetkinliğe sahip olma
PÇ-7: Planlama ve tasarım alanlarında:

  • Temel kuramsal bilgileri edinme
  • Kuram ile uygulama arasındaki bütünlüğü sağlama becerisine sahip olma
  • Sorun tanımlama, eleştirel yaklaşım, çözümleme yöntem ve tekniklerini kullanabilme
  • Disiplinler arası etkileşime dayalı çok boyutlu algılama, düşünme, analiz, sentezleme, uygulama, alternatif planlama/tasarım çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olma

PÇ-8: Türkçe ve İngilizce dillerinde:

  • Meslek terminolojilerine hakim olma
  • Özgün çalışmalarını aktarabilme
  • Kendini ifade edebilme

PÇ-9: Yaşam boyu öğrenme bilinç ve becerilerini kazanmış olma
PÇ-10: Süreç tasarlama ve yönetme becerilerine sahip olma