Bölge Planlama Yüksek Lisansı

 

Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Araştırma Alanları

Bölgesel Kalkınma Kuramları

Değişen Ekonomik Kalkınma Paradigmaları

Endüstriyel Kalkınmaya İlişkin Yeni Kuramsal Tartışmalar

Değişen Ekonomik ve Politik Yapının Sonuçları

Servis Endüstrileri

Yönetişimin Yeni Biçimleri ve Yeni Kurumların Ortaya Çıkışı

Bölgesel Analiz Yöntemleri ve Planlama Teknikleri

Rekabetçilik Üzerine Anahtar Kavramlar (Bilgi, Öğrenme, Yenilik, Sosyal Kaynaşma, vb.)

Rekabetçilik Üzerine Politikalar (Küme Kalkınma Politikaları Yenilikçi Bölge Stratejileri, vb.)

Bölgesel Direnç ve Dirençli Bölgeler İçin Planlama

 

Genel Bakış

Bölge Planlaması, bölgeler arası eşitsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla 1950’lerde ortaya çıkmış bir bilimsel çalışma alanıdır. Fakat zaman içinde dünyadaki sosyal ve ekonomik ilişkilerde görülen radikal dönüşümler, plancıların mekânsal problemlere, mekânsal örgütlenme üzerine tartışmalara ve mekânsal kavramlara karşın yeni bakış açıları geliştirmelerini şart koşmuştur. Bugün, kent, bölge, metropoliten, metropoliten bölge ve bölge gibi mekânsal alan ifadelerini tanımlayışımız sürekli olarak değişmektedir. 1950’lerden sonra yaşanan ikinci değişim, planlama kavramındadır. Bugün, planlamanın tanımı, 1950 ve 1960’larda kullanılan planlama kavramının tanımından çok farklıdır. Dolayısıyla, bu iki değişen kavramın bir araya gelişi ile oluşmuş “bölgesel planlama” kavramı 1950 ve 1960’larda ortaya çıkan bölge planlama kavramından çok farklıdır.

Bugün ODTÜ Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı’nın içeriği, farklı araştırma alanlarını içinde barındıran ve ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara odaklanan kapsamlı bir çerçeve içinde hazırlanmıştır. Programda planlamanın amaçları şu şekilde tarif edilmektedir: gerek sosyal gerekse de ekonomik koşullar doğrultusunda oluşmuş, kabul edilebilir bir çevresel kaliteye sahip ve kalkınma süreçlerini tetikleyebilen demokratik kurallarla yönetilen bir yerel/bölgesel yapılanmanın oluşumu. Bu yapılanmanın oluşumu için, yönetmelikler planlamanın dört hedefine yönelik belirlenmelidir.  Büyüme potansiyeli olan canlı bir ekonomik yapı, uluslararası ölçekte rekabet etmek ve yeni koşullara uyum sağlamak amacıyla öğrenme kapasitesi, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre ve hem dış dünyayla bağlantıları hem de yerel ölçekte kalkınmayı sağlayabilen bir yönetişim sistemi.

Yerel/bölgesel ölçekteki bu hedeflere ulaşmak için plancılara ihtiyaç vardır. Fakat bugün, plancıların eski görevlerinin yanında yeni yönetmelik ve yönetişim sistemi içinde farklı roller de edinmeleri gerekmektedir. Plancılar, araştırma yaparken ya da kalkınma ve mekan arasındaki karşılıklı ilişkiler hakkında karar üretilirken birer teknisyen, farklı sosyal gruplar tarafından yerele/bölgeye ilişkin kararlar formüle edilirken ise aracı ve arabulucu rolü üstlenmelidir. Bu yüzden plancıların rolleri, mekânsal gelişim için karar alıcılar olmaktan yerel halkın dünya sistemi içinde pay edinmeleri ve yaşam koşullarının ortak olarak tanımlanmış önceliklerle uyumlu olabilmesi amacıyla yerele yardım sağlayıcılar olmaya değişmektedir.  ODTÜ Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı, tüm bu işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla insan-gücü üretme amacıyla tasarlanmıştır ve eğitimini buna yönelik sunmaktadır. 

 

4 Dönemlik bir program sunulmaktadır.

-       2 Dönem dersleri;

-       2 Dönem Yüksek Lisans Tezi Yazımı

Alınması gerekli ders sayısı (en az): 8

 

Ders Programı

Birinci Dönem

RP 501 Regional Planning Studio (4-8)8

RP 511 Planning Theory (3-0)3

RP 532 Methods of Regional Analysis and Spatial Organization (3-0)3
Seçmeli (3-0)3

İkinci Dönem

RP 534 Changing Economic and Political Structure (3-0)3

RP 546 Workshop on Regional Economic Restructuring

CP 570 Thesis Seminar NC

CP 524 Application of Advanced Statistical Techniques - Elective (3-0)3

CP 509 Introduction to Research Methods and Ethics in Planning and Design (2-2)3

Üçüncü Dönem

RP 500 M.R.P. Thesis (Master of Regional Planning Thesis) NC

Dördüncü Dönem

RP 500 M.R.P. Thesis (Master of Regional Planning Thesis) NC

 

Toplam en az kredi: 29

Kredili toplam ders sayısı (en az): 8

 

Mezunların İş Sahaları

Kalkınma Ajansları

Kalkınma Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Üniversiteler

Birleşmiş Milletler (BM)

Planlama Büroları

Belediyeler

 

İlk Eğitime Başlandığı Dönem: 1966-1967 Akademik Yılı

Toplam Mezun Sayısı – 2013 yılı itibariyle: 135

 

Başvuru Koşulları

Adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri beklenir:

1- ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavından en az 70 almış olmak,

2- ALES (Sayısal)’dan en az 60 ALES almış olmak (Lütfen fbe.metu.edu.tr sitesinden ALES-GRE (eski/yeni) dönüşüm tablosunu kontrol ediniz),

3- Lisans CGPA en az 2.5 ortalama,

4- 2 Referans Mektubu,

5- Niyet Mektubu (online belgelerde mevcuttur),

6- Portfolyo (Lisans çalışmaları, vb.),

7- Mülakat,

8- Lisans ya da Yüksek Lisans derecesi ve bu derecelerden en az birinin Şehir ve Bölge Planlama (ŞBP) Bölümü veya bölümün ilgili alanlarından birinde olması zorunluluğu.

 

Bölge Planlama Yüksek Lisans Programında Tamamlanmış Projelere Örnekler

"Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities", 7th Framework Project, 2013-1017 

URBAN-NET Project, “Sustainable Land Use Policies for Resilient Cities”, 2009-2010 

URBAN-NET Project, “Urban Tourism and Climate Change”, 2009-2010

“The action plan for urban development for achieving sustainable urban development", 2009

“Istanbul Service Sector Study” supported by Istanbul Greater City Municipality, 2007-2008

“The spatial development strategies for Istanbul for action plan: Reseach and model development” financed by Istanbul Greater City Municipality, 2003-2005

“Regional Theories and Policies Connected to Industrial Clusters” TUBİTAK, 2002-2005

“Multi level governance and institutionalization models for city regions” financed by TUBITAK, 2006-2008

 

Leaflets

English

Turkish