ORTAK PROGRAMLAR

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, üniversite çatısı altındaki diğer bölümlerle ortak çalışarak 5 disiplinler-arası Programa katkı sunmaktadır:

  

Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ortaklaşa sunulur 

 

Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler (UPL) yüksek lisans programının amacı, öğrencilere kentsel politika analizi ve tasarımı, kentsel proje yönetimi ve yerel yönetimler alanlarında uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaçla, program yüksek lisans ve doktora düzeylerinde dereceler sunmaktadır. Çok disiplinli bir yaklaşım benimseyen program, sadece kentsel planlama ve politika alanlarından mezunları değil, aynı zamanda hukuk, ekonomi, yönetim, psikoloji, sosyoloji, mühendislik ve mimarlık gibi çeşitli alanlardan öğrencileri de kabul etmektedir.

Programın iki ana doğrultuda ilerler. Bir yandan farklı disiplinlerin sentezini sağlamarken diğer yandan kentsel yönetim ve politika üretimi alanında teori ile pratik arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde geleneksel olarak kentsel politika süreçlerini domine eden pragmatik yaklaşımlara meydan okumaktadır. Program, önceki yıllarda aşağıdaki konulara odaklanmıştır: Kentsel Yoksulluk, Yerel Yönetimlere Katılım, Yerel Yönetim Finansmanı, Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama, İl Kalkınma Planları, Kentsel Alanlarda Sağlık vb.

 

Yerleşim Arkeolojisi Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Mimarlık ve Arkometri Lisansüstü Programı ile birlikte ortaklaşa sunulur 

 

Programın amacı, öğrencilere arkeolojik teori, araştırma teknikleri ve modern yorumlama yöntemleri konularında, yerleşim ve çevre arkeolojisi vurgusu ile, güçlü bir akademik altyapı sunmaktır. Bu program, çağdaş uluslararası standartlara göre arkeolojik araştırmalar yapabilmek için gereken bilimsel-teknolojik ve sosyal bilim-beşeri bilimler disiplinlerinde eğitim vermeyi, öğrencileri Türkiye'deki ulusal ve uluslararası arkeolojik projelere akademik öğrenimleri ile aktif katılımları için gelişmiş bilim insanları olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans ve Doktora Programı

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Biyoloji Bölümü, İstatistik Bölümü, Mimarlık Bölümü ve Sosyoloji Bölümü ile birlikte ortaklaşa sunulur

 

Jeodezik ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (GGIT), yüksek lisans ve doktora dereceleri sağlayabilen disiplinlerarası bir lisansüstü programıdır. Programın amacı, uzay jeodezisi (SG), coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ve uzaktan algılama (RS) alanlarında araştırma yapmaktır. Program, özellikle çağdaş uzay teknolojileri ve uygulamaları, CBS, mekansal veri analizleri ve uzaktan algılama teknolojileri gibi çeşitli alanlarda yüksek lisans düzeyinde nitelikli işgücü taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Program, teorik ve uygulamalı multi disipliner bir araştırmayı vurgular. Her öğrencinin aşağıdaki alanlardan birinde ana çalışma akışını seçmesi gerekmektedir:

  • Uzay jeodezisi (SG)
  • Uzaktan algılama (RS)
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)

 

Deprem Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa sunulur

 

Deprem Çalışmaları Programının başlıca amaçları şöyle belirlenmiştir:

- Yüksek lisans ve daha sonra doktora derecesine yönlendiren Deprem Mühendisliği, Aktif Tektonikler ve Afet Yönetimi alanlarında akademik bir program kurmuş olmak. 

- Mezuniyet tezleri çerçevesinde bütünsel disiplinlerarası araştırmaları koordine etmek ve böylece bilgi ve verilerin kamu ve özel sektörlere aktarılmasını sağlamak.

- Eğitim hizmetlerine ek olarak yazışmalı eğitim kursları sunmak. 

 

Yer Sistem Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı

16 diğer bölüm/enstitü ile ortaklaşa sunulur: Biyoloji, İşletme, Kimya, İnşat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ekonomi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Makine Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Fizik, Sosyoloji ve İstatistik

 

Bu programın amaçları şu şekilde sıralanabilir: 

- Yer Sistemi Bilimine eğitimli profesyonellerin ulusal, bölgesel ve küresel taleplerine cevap vermek,

- Doğadan ve insandan kaynaklanan sistemleri anlama ve değerlendirme amacıyla disiplinler arası ve araştırma odaklı yaklaşımı destekleyen akademik bir platform oluşturmak,

- Atmosfer, hidrosfer ve litosferi, biosfer ve antroposferle etkileşimlerini ve ilişkilerini içeren incelemeler yapmak,

- İklim değişikliği, küresel ısınma, doğal kaynakların kullanımı ve israfı, arazi kullanımı, çevresel bozulma, biyoçeşitlilik değişikliği vb. gibi dünya sistemi üzerinde doğrudan etkisi olan konuları araştırmak,

- Geçmişte ve günümüzde iklim değişikliklerini incelemek ve gelecekteki iklimle ilgili tahmin modellerini, senaryoları geliştirmek ve ani iklim değişiklikleri, doğal afetler, kirlilik vb. ile ilgili sorunları analitik düşünme yaklaşımıyla çözme stratejileri geliştirmek,

- İklim değişikliği ve etkileri için ekonomi politikaları ve karar alma süreçlerini planlama ve iyileştirme, bu etkilere uyum, sürdürülebilir kalkınma, doğal/insansal felaketlerde yoksulluğun hafifletilmesi, doğal kaynakların rasyonel kullanımı, sosyal ve toplumsal konular gibi alanlarda anlayış geliştirmek için araştırma yapmak.