1961 yılında kurulan ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye’nin en eski ve en büyük planlama okullarından biridir. 2,000’i aşkın mezunu ve bugün eğitim gören en az 400 lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencisi ile ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, sadece Türkiye’de şehircilik eğitimine değil aynı zamanda şehircilik araştırmalarına da önemli katkılar sağlamaktadır.

Bölümün lisans ve lisans üstü programı, özellikle son yirmi yılda şehir plancılarının karşılaştıkları güçlüklerin ve kendilerinden beklenenlerin arttığının bilinciyle tasarlanmıştır. Eğitim açısından yaklaşıldığında bu durum, plancıların sadece geleneksel becerileri edinmelerini değil yeni problemlere müdahale etme becerilerinin de geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Bugün şehir plancıları, çeşitli disiplinlerden elde ettikleri girdilerle uygun soruları sorabilmeli ve bu girdileri kapsamlılık ve parçacıllık arasında ikileme düşmeden çözümleyebilmelilerdir. Lisans programının amacı, bütüncül ilişkileri görebilen, bu ilişkilerin nasıl biçimlendirilebileceğine ilişkin ütopik veya gerçekçi alternatif bakış açıları geliştirebilen, gelecek için yaratıcı tasarımlar oluşturabilen ve parçalara odaklanmaktan ziyade konulara derinlemesine yaklaşabilen plancılar yetiştirmektir. Dolayısıyla plancıların kentsel sistemlerin nasıl çalıştıklarını anlamaya yönelik nicel analiz tekniklerinden sosyal ve ekonomik analizlere kadar birçok beceri ile donatılmaları gerekmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama lisans eğitimi dışında bölümümüz lisans üstü düzeyde dereceler de sunmaktadır. Yüksek lisans düzeyinde Bölüm altında üç program vardır: Şehir Planlama yüksek lisans, Bölge Planlama yüksek lisans ve Kentsel Tasarım yüksek lisans programları. Bölümde ayrıca Şehir ve Bölge Planlama doktora programı mevcuttur. Bunlara ilaveten bölümümüz, ODTÜ çatısı altında bulunan ve çeşitli bölümlerin destek verdiği disiplinler-arası programlara da katkı sağlamaktadır. Bu programlar: Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler yüksek lisans ve doktora programı, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri yüksek lisans ve doktora programı, Yer Sistem Bilimleri yüksek lisans ve doktora programı, Deprem Çalışmaları yüksek lisan programı ve Yerleşim Arkeolojisi yüksek lisans ve doktora programı. Tüm bu lisans üstü programlardan Şehir Planlama, Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Deprem Çalışmaları ve Yer Sistem Bilimleri, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün altında yer alan akademik yönetmeliklere bağlıyken, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ve Yerleşim Arkeolojisi programları Sosyal Bilimler Enstitüsü altındaki akademik yönetmeliklere bağlıdır.

Şehir ve Bölge Planlama lisans programı 4 yıllık bir eğitim sunmaktadır. Bu 4 yıllık eğitimin son iki yılında öğrenciler ilgi alanları dahilinde 4 uzmanlık alanından birine yönlenirler. Bölümümüz öğrencileri ve öğretim üyeleri, ERASMUS ve öğretim üyesi değişimi gibi uluslararası programlardan da etkin şekilde yararlanmaktadır. Ayrıca, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Avrupa Planlama Okulları Birliği (AESOP) ve Türkiye Planlama Okulları Birliği’nin tam üyesidir.