Lisans Programında Sunulan Dersler

 

Birinci Yıl Dersleri

 

CRP 101 - 102 Planlama Stüdyosu I-II (4-8) 8

CRP 101 stüdyosunun amacı, öğrencilerin soyut düşünme kavramını geliştirebilmelerine, gösterim yeteneği ve tasarım becerilerini kazanmalarına, bu doğrultuda uygun bir tasarım dili ile temel tasarım becerileri ve görsel kültür edinebilmelerine yardımcı olmaktır. Stüdyoda kapsamındaki çalışmalar, öğrencilerin düzen, denge, pozitif-negatif değerler, üç boyutlu temsil vb. kavramlarla tanışmalarını sağlamayı hedefler. CRP 102 stüdyosunda ise öğrencilerin soyut temel tasarım düşüncesi ile kazandıkları yetenekleri, gerçek durumlara yani mekan-kütle ilişkilerine, topografyaya, konum analizine, hareket desenlerine, hiyerarşik organizasyona uyarlamaları istenir. Aynı zamanda sorun tanımı, formülasyonu, analizi ve tasarım yöntemleri geliştirmeleri beklenir.

CRP 102 için önkoşul: CRP 101

 

CRP 108 Kentleşme ve Kentsel Sosyoloji (3-0) 3

CRP 108, modern dönemin kentlerine ve metropollerine özgü sosyolojik süreçleri tanımlarken tarihte, gelişmekte olan ülkelere ve günümüzde batılı sanayileşmiş ülkelere dair kentleşme süreçlerinin bir analizini sağlamaya çalışmaktadır. Dersin ilgili bölümlerinde kentsel sosyal teorinin çeşitli temalarına değinilmektedir. 

Bu derste, kentleşme tarihi boyunca kentlerin gelişiminde önemli rol oynayan temel dinamikler araştırılmaktadır. Farklı mekansal dinamiklere ve kentleşme süreçlerine yol açan farklı ekonomik dinamikler ve üretim dönemlerine odaklanılarak, genel çerçevede şehirlerin gelişimi, spesifik olarak ise kentsel mekansal gelişim süreçleri ele alınmaktadır. Tarihin farklı dönemlerinde (tarih öncesi, sanayi öncesi dönem, modernizm ve sanayi kapitalizmi, Fordist ve post-Fordist dönem,  neoliberal küreselleşme) ortak ve/veya farklı kentleşme dinamiklerinin benzer güçler ve süreçler tarafından nasıl tetiklendiğini ortaya koymak amacıyla karşılaştırmalı örnekler sunulmaktadır.

Ders kapsamında kentsel dinamiklerin açıklanmasına yönelik kavramlar ve terimler sunulmaktadır (sosyal sınıf, sosyal eşitsizlik ve sosyo-mekansal farklılaşma, konut ayrımı, banliyöleşme, metropoliten gelişim, post-modern şehircilik vb.). Kent sosyolojisinde mekan ve topluma dair temel teorik tartışmalar, kentsel mekanların ilişkisi ve karşılıklı bağımlılığı, kentsel yaşamda sosyal organizasyon konuları ders kapsamında yer almaktadır. Ayrıca ders, yerel koşulları (örneğin Türkiye, Ankara, İstanbul) daha geniş bir bağlamda (küresel ölçek) görmek ve süreçler arasındaki benzerlikleri, farklılıkları veya değişkenleri ortaya koymak amacı ile karşılaştırmalı materyaller sunmaktadır. 

 

CRP 111 Şehir ve Bölge Planlamaya Giriş (3-0) 3

CRP 111 dersi öncelikle kentleşme sürecini, bileşenlerini, bağlamını ve kentleşme sorunlarına müdahale yollarını tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı ile anlamaya yönelik bir giriş yapmayı hedefler. Ders, Türkiye'deki kentleşme süreçlerine ilişkin güncel tartışmalara odaklanarak öğrencilerin kentsel meseleler ve sorunlara ilişkin farkındalıklarını artırmayı öngörür. Ayrıca bu ders ile öğrencilerin bilimsel araştırma yapma, bilimsel yazı yazma, grup çalışması yapma ve uzmanlık alanları hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. 

 

CRP 135 Plancılar için Görsel İletişim (2-2) 3

Fikirleri görsel yolla ifade edebilmek, şehir plancılarının ve kentsel tasarımcıların karmaşık politikaları ve önerileri açıklamalarına, planlama ve tasarım sürecini kontrol etmelerine yardımcı olabilecek güçlü bir araç olarak görülebilir. Bu kapsamda ders, Şehir ve Bölge Planlama birinci sınıf lisans öğrencilerine hitap etmesi adına tasarlanmıştır. Bir dizi ders anlatımı ve çizim egzersizi aracılığıyla CRP 135 dersi, şehir plancıları ve kentsel tasarımcılar tarafından kullanılan mekânı, biçimi ve bilgiyi tasvir etme alışkanlıklarını incelemektedir.

 

CRP 146 Bilgisayar Programlama  (2-2) 3

Bu ders, kelime işlem, grafik oluşturma ve Cad-bazlı tasarım uygulamalarını içeren, şehir ve bölge planlama alanında kullanılan bilgisayar programlarına giriş yapmayı amaçlamaktadır. Ders, farklı bilgisayar uygulamalarına aktarılabilen temel becerilerin edinilmesini sağlar.

 

 

İkinci Yıl Dersleri

 

CRP 201 - 202 Planlama Stüdyosu III-IV (4-8) 8

İkinci senede planlama stüdyolarının amacı, öğrencilere kapsayıcı planlamanın teorik ve pratik becerilerini kazandırmaktır. Böylece ilgili kent, bölgesel bağlamda incelenmekte, sorunlar tasvir edilmekte ve parçaları tanımlanmaktadır. Son olarak kentin bütünün ele alınmasında arazi kullanımı ve ulaşım uyumu araştırılırken, kentin parçaları söz konusu olduğunda kentsel çevreyi şekillendiren tasarım becerileri geliştirilir.

CRP 201 önkoşulu: CRP 102

CRP 202 önkoşulu: CRP 201

 

CRP 213 Kent Tarihi (3-0) 3

Bu ders ile dünya tarihi boyunca kentlerin gelişimine bir giriş sağlanması, kentlerin ve kentleşmenin tarihsel analizindeki teorik ve metodolojik sorunların tartışılması, Erken Tunç Çağı'ndan 20. yüzyıla kadar kent merkezlerinin şekillenmesindeki dinamiklerin ele alınması amaçlanmaktadır. Farklı siyasi ekonomik bağlamların ve materyal koşulların kentleşme sürecine etkisi dersin odağında yer almaktadır.

 

CRP 214 Plancılar için Yaratıcı Düşünce (3-0) 3

Bu ders ile öğrencilere tasarım ve politika gibi yapıcı, müdahaleci, üretken araçların ihtiyaç duyulduğu, aynı zamanda derinlemesine düşünme, analitik anlama ve kavrama gibi temel algısal beceriler gerektiren planlama eyleminde kullanılmak üzere, yaratıcı düşünce için gerekli temel kavramların ve becerilerin sunulması amaçlanır. Bir taraftan planlamanın sosyal, politik ve teknik yönleriyle uğraşırken öğrencilerin bilimsel, yapıcı, proaktif ve fütüristik bir bakış açısı geliştirmelerine olanak sağlanır. 

 

CRP 238 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş (2-2) 3

CRP 238, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin tarihçesi, özellikleri ve uygulamalarının tartışıldığı dersler anlatımlarını içermektedir. Laboratuvarlarda işlenen dersler ile öğrenciler tamamlayıcı diğer derslerde öğrendikleri bilgileri nasıl kullanacakları ve uygulayacakları konusunda pratik yapma imkanı bulmaktadır. ESRI'nin ArcGIS yazılımı, öğrencilerin coğrafi verilerin nasıl analiz edileceğini ve görüntüleneceğini öğrendikleri bu laboratuvar oturumlarında kullanılır. Olası tüm uygulamalar arasında laboratuvar çalışmaları öncelikli olarak şehir ve bölge planlama alanına odaklanmaktadır.

 

CRP 241 Kentsel Ulaşım Planlaması (3-0) 3

Bu ders, ulaşım ve arazi kullanımı arasındaki bağlantılara ve benzeri şekilde ulaşım planlaması ile kentsel (arazi kullanımı) planlaması bağlantılarına özellikle vurgu yaparak kentsel ulaşım, ulaşım politikası ve ulaşım planlaması hakkında temel bilgileri vermeyi hedeflerken ekonomik, sosyal, politik ve çevresel bağlamda kentsel ulaşım; ulaşım modellemesi, talep ve trafik yönetimi, karayolu ağı planlaması ve toplu taşıma sistemlerinin planlanması dahil ulaşım planlama teknikleri; sürdürülebilir ulaşım için sürdürülebilir hareketlilik ve politika çerçevesi; gelişmekte olan ülkeler bağlamında kentsel ulaşım; Ankara'da kentsel ulaşım politikası ve projeleri konularını kapmsamaktadır. 

 

CRP 242 Kentsel Coğrafya (3-0) 3

Bu ders, yerleşim sistemlerini ve hiyerarşileri, kentsel form modellerini, kentsel mekandaki arazi kullanım türlerini ve yoğunluk değişimlerini, mekansal dağılımların tanımlanması ve analizi için farklı istatistiksel yöntemleri tartışır. Ayrıca öğrencilere, kent mekanında arazi kullanım planlamasına yönelik olarak plancılara air değer yargılarının eleştirel bir özetini sunar.

 

CRP 290 Yaz Stajı I: Haritalama, Topografya, Bilgisayar Sunumu

Topografik unsurların analizi ve ölçümü, bilgisayar teknikleri kullanılarak kartografik verilerin haritalanması, Yaz Stajı I kapsamında yer almaktadır. 

 

 

Üçüncü Yıl Dersleri 

 

CRP 301 - 302 Planlama Stüdyosu V-VI (4-8) 8

Üçüncü yıl stüdyolarının amacı, öğrencilere bölgesel ve kentsel ölçekte kapsamlı ve derinlemesine bir analiz yapma becerisi kazandırmak, aynı zamanda stratejik planlamanın teorik bilgi ve yöntemlerini öğretmektir. 

CRP 301 önkoşulu: CRP 202

CRP 302 önkoşulu: CRP 301

 

CRP 323 Konut Yatırımı ve Hanehalkı Davranışları (3-0) 3

Yeniden yatırım süreçleri ve hanelerin yeniden yatırım kararları, ülkenin konut stoğunun, mahallelerin ve genel ekonominin gidişatında önemli bir rol almaktadır. Bu bağlamda, mevcut konut stoğu ve mahallelerde yeniden yatırım süreçlerinin ve politikalarının gerekliliği, hane halkının yeniden yatırım davranışının makro etkileri ve yeniden yatırım süreçlerine yönelik mevcut politika yaklaşımları bu derste kapsamında tartışılmaktadır.

 

CRP 333 Kentsel Tasarıma Giriş (3-0) 3

Bu ders, öğrencileri yapılı çevrenin mekansal/fiziksel bileşenlerinin biçim ve işlevleriyle tanıştırmayı, kentsel tasarımın doğasını, kavramlarını, kaygılarını ve boyutlarını tanıtmayı ve öğrencilerin kentsel tasarım literatürüne aşina olmasını amaçlar.

 

CRP 334 Kentsel Mekan Tasarımında Yaklaşım ve Boyutlar (3-0) 3

Kent alanında ortaya çıkan sorunlara bir çözüm formüle etmek üzere, bir mekansal tasarım envanteri geliştirebilmek amacıyla, şehir inşasında rol alacak planlama öğrencisinin bilgi edinmesi gereken birçok mimari hareket ve yaklaşım mevcuttur. Bu anlamda kentlerin biçimsel niteliklerinin daha iyi okunabilmesi için dünya görüşlerindeki ve bakış açılarındaki tarihsel gelişmelerin anlaşılması şarttır. Bu nedenle, CRP 334 dersi öğrencilere kentsel mekan tasarımının biçimsel ve kavramsal nitelikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan bir çerçeve sunmaktadır. 

 

CRP 341 Kent Ekonomisi (3-0) 3

Bu ders kapsamında incelenen başlıklar şu şekilde sıralanabilir: ekonomik teori ve kent planlamasının amaçları; piyasa ekonomilerinde kentsel planlamanın işlevleri; fiziksel çevrede değerin oluşumu ve dağılımı; kira ilişkilerinin açıklanmasında yaklaşımlar; kentsel arazi ve mülkte değer ölçümü; gayrimenkul piyasalarındaki davranış kalıpları; yatırım, geliştirme, yenileme ve rehabilitasyon kararları; gayrimenkul piyasalarındaki değerleri ve davranışları izlemeye yönelik kararların planlanması; imar hakları, imtiyaz biçimleri, kira kontrolü ve 'diğer kontrol kanalları'nın etkileri. 

 

CRP 370 Konut Planlama İlkeleri (3-0) 3

Belirli bir meta olarak konutun tanımı; konut ihtiyacı ve konut talebi kavramları; konut sağlama biçimleri, konut inşaatı sektörünün özellikleri; konut finansmanı sistemleri; devletin konut politikaları: konutun sübvansiyonu, kira kontrolü, sosyal kiralık konut; izinsiz konutların yenilenmesi konuları bu ders kapsamında yer almaktadır. 

 

CRP 371 Planlama Teknikleri

Bu ders ile, planlama fikri ve düşüncesinin gelişimi, planlama ve tasarım arasındaki farklar, planlama süreçleri, kentsel planlama programlaması, planlama teknikleri ve etik konuları hakkında tartışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir. 

 

CRP 372 Planlama Teorisi (3-0) 3

Bu ders ile, planlama fikri ve düşüncesinin gelişimi, planlama ve tasarım arasındaki farklar, planlama süreçleri, kentsel planlama programlaması, planlama teknikleri ve etik konuları hakkında tartışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir. 

 

CRP 382 Planlamanın İdari ve Hukuksal Boyutları (3-0) 3

Bu dersin amacı planlama sürecine idari ve örgütsel yaklaşım konusunda geniş bir teorik temel sağlamaktır. Türk yasama, yargı ve idari sistemindeki hukuk kavramlarının incelenmesi yapılmaktadır. Ayrıca, kentsel planlama süreçlerinin merkezi ve yerel yönetimler açısından incelenmesi, planlama ve imar kanunları, tüzük ve yönetmeliklerin analizi ve bunların kullanımı da bu derste yer almaktadır.

 

 

Dördüncü Yıl Dersleri

 

CRP 401 - 402 Planlama Stüdyosu VII-VIII (4-8) 8

Dördüncü yıl planlama stüdyolarında bir metropol kent veya bölgenin analitik ve planlama çalışmaları, kentin tematik veya mekâna bağlı sorunsallarına odaklanılarak yürütülür. Analitik çalışmaların ardından farklı gruplar, planlama ve uygulama araçlarının kullanımı, ekonomik analizler, sosyal sorunlar, kentsel mühendislik ve kentsel tasarım konularında becerilerini geliştirmek amacıyla, incelenen şehrin farklı sorunları (merkez, konut, imaj vb.) üzerinde çalışır.

CRP 401 önkoşulu: CRP 302

CRP 402 önkoşulu: CRP 401

 

CRP 403 Kentsel Koruma Planlaması (3-0) 3

Bu dersin amacı şehir ve bölge planlama öğrencilerine kentsel koruma alanında gerekli temel bilgileri ve anlayışı kazandırmaktır. Bu ders kentsel korumaya ve kültürel mirasın korunmasına dair temel yönleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Dersin ana hedefi, koruma tarihi ve teorisinin genel yönleri, koruma pratiği ile ilgili temel terminoloji ve kavramlar, Türkiye'de korumanın hukuki ve idari yönleri, korumaya tabi kentsel alanların anlaşılması ve değerlendirilmesi: değerler, sorunlar ve potansiyeller, tarihi bağlamda yeni müdahaleler ve uygulamalar hakkında bilgi vermektir. 

 

CRP 404 Şehir ve Bölge Planlamada Çağdaş Boyutlar

Bu dersin temel amacı dördüncü sınıf öğrencileri ile birlikte şehir ve bölge planlama disiplinindeki güncel konuları ve güncel tartışmaları Türkiye'deki planlama alanına vurgu ile ele almaktır. Kentsel ve bölgesel politikalar, mekansal planlama sistemi, kurumsal yapı, kentsel yönetim ve yerel yönetimler, proje yönetimi, çevre sorunları, kentsel dönüşüm, konut, ulaşım, altyapı, sürdürülebilir kalkınma, kültürel miras yönetimi, afet zararlarının azaltılması ve kentsel risk yönetimine ilişkin güncel konular ve güncel tartışmalar, Türk planlama deneyimleri bağlamında tartışılmaktadır.

 

CRP 407 Planlamada Ekolojik İlkeler ve Yaklaşımlar

Bu derste planlama uygulamalarında ve aynı zamanda ilgili farklı disiplinlerle işbirliğinde dikkat edilmesi gereken ekolojik ilke ve yaklaşımlar ele alınmaktadır. Ekolojinin temel kavramları, peyzaj ekolojisi; planlama için biyolojik çeşitlilik ve koruma değerlendirmesi; koruma altındaki alan yönetimi planlaması; çevrenin korunması ve kullanılmasıyla ilgili kurumlar ve mevzuat; çevre koruması ve kullanımına ilişkin sözleşmeler; biyolojik bilginin saha ve bölgesel ölçekli planlamada kullanılması; kentsel ekoloji; sürdürülebilir kentsel gelişim, ders kapsamındaki başlıklardır. 

 

CRP 409 Kentsel Politika

Bu ders, öğrencilere kentsel politikaların ve yeniden yapılanmanın siyasi bağlamının yanı sıra kentsel mekan üzerindeki siyasi aktörler (yani sosyal sınıflar, çıkar grupları vb.) arasındaki çatışmalar/ittifaklar hakkında bilgi vermek amacı ile tasarlanmıştır. Türk şehirlerine ve Türkiye'nin şehirleşme deneyimine özel bir vurgu yapılırken gerektiğinde uluslararası deneyimlere de değinilmekte ve derslerde anlatılmaktadır.

 

CRP 414 Kentsel Proje Yönetimi (3-0) 3

Proje Döngüsü Yönetimi; Mantıksal Çerçeve Analizi; Sosyal Etki Değerlendirmesi; Proje Tasarımı; Müzakere ve Paydaş Analizi; İzleme ve Değerlendirme; Finansal Tahmin ve Değerlendirme, ders kapsamında ele alınan başlıklardır. 

 

CRP 433 Gelişme Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisi (3-0)

Gelişme ekonomisine air farklı teoriler ve düşünce okullarına yer verilen bu derste, söz konusu genel teoriler ışığında Cumhuriyet dönemi ekonomik yapısının evrimi ve planlama deneyimi tartışılmaktadır. 

 

CRP 439 Bölge Planlamaya Giriş (3-0) 3

Bu ders Şehir ve Bölge Planlama alanında teorinin planlama, araştırma ve uygulamadaki rolüne açıkça odaklanan bir derstir. Mekan, alan (territory) ve bölgelere (region) ilişkin fikirlerin, teorilerin ve uygulamaların tarihini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders, bölgesel planlamanın on dokuzuncu yüzyıldaki köklerinden günümüzün Yeni Bölgeciliğine kadar gelişiminin eleştirel-tarihsel bir analizini sunmaktadır. Derste birbiriyle ilişkili üç analiz ve tartışma düzeyiyle ilgilenilir: Bölgesel planlama teorisi ve uygulamasının evrimi, bölgesel planlamanın entelektüel ve profesyonel tarihi; Mekansal teori ve analizin ilişkili gelişimi, mekan, alan (territory), bölgeler (region) ve bölgesel planlamayı etkileyen mekansal organizasyonun rolü hakkındaki fikirlerin tarihi; Gerçek dünya siyasi ve ekonomik koşullarında bölgesel planlama düşüncesinin gelişimi.

  

CRP 440 Bölge Planlama Atölyesi (1-4) 3

Bu ders, öğrencilere bölgesel planlama stratejisi geliştirmek amacıyla bölgesel planlama çalışmasında uygun veri toplama ve analiz yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Her yıl, saha çalışması kapsamında küçük öğrenci gruplarına, ekonomik kalkınma planlaması ve politika analizi ilke ve tekniklerinin seçilen bölge veya alt bölgelerdeki belirli sorunlara uygulanması anlatılmaktadır. Başlıkların birçoğunu birleştiren ve kapsayan farklı planlama konularına ve problemlerine odaklanmak bu ders kapsamında olanaklıdır.

 

CRP 450 Yeni Üretim ve Gelişim Alanları (3-0)

Bu ders kapmsamındaki konular şu şekilde sıralanabilir: Üretim coğrafyası, yeni büyüme alanları ve dünya sisteminin değişen mekansal organizasyonuna ilişkin güncel konular; Üretimin mekansal organizasyonundaki değişiminin dinamikleri üzerine genel tartışmalar; Yeni büyüme düğümlerinin ortaya çıkışına ilişkin teorik açıklamalar; Sanayi bölgeleri, öğrenme bölgeleri, sınır bölgeleri, ağ düğümleri olarak kentsel alanlar, teknolojiye dayalı gelişim alanları.

 

CRP 453 Katılımcı Tasarım ve Planlama

Planlamada vatandaş katılımı, katılımcı tasarım ve planlama metodolojisi, toplumun güçlendirilmesi, kentsel yönetim ve kentsel dönüşümde katılımcı süreçler, stratejik planlama ve katılım, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklarla katılımcı araştırmalar, planlamada sivil toplum kuruluşları bu ders kapmsamında işlenen başlıklardır. 

 

CRP 454 Kentsel Ulaşım Sistemleri: Planlama ve Tasarım

Ulaşım ağlarının, yöntemleri ve sistemlerinin, istasyonlarının planlanması ve tasarımı; kentsel ağ ve kentsel form hususları; Toplu taşıma sistemleri güzergah ve kapasite planlaması; Yaya dolaşımı planlanması ve kent merkezinin yayalaştırılması ilkeleri; Yaya ve toplu taşıma odaklı mahalleler için Yeni Şehircilik hareketi ve planlama; Trafik sakinleştirme ilkeleri; Otoparkların, kavşakların, durakların ve ulaşım aracı değişim noktalarının planlanmasına dair tasarım müdaheleleri, bu ders kapsamında yer alan konulardır. 

  

CRP 455 Kentsel Tasarımda Estetik ve İnsan Deneyimi (3-0) 3

Çevre psikolojisine genel bakış; Çevresel algı ve biliş; zihinsel harita unsurları ve yapısı, yönlendirme ve yön bulma, çevresel estetik, çeşitlilik ve fiziksel çevre, fiziksel çevreyi değerlendirmek için psikolojik bilgilerin kullanımı, insan kullanımına yönelik tasarımı programlama, insan kullanımına yönelik çevresel niteliklerin uygulama araçları; vaka çalışmalarını yansıtan çevre ve insan deneyimi üzerine öz-yönetimli geniş kapsamlı grup tartışmaları, bu ders kapsamında yer alan başlıklardır. 

 

CRP 478 Türk Kentlerindeki Kentsel Konut Oluşumu ve Değişimi

Kentsel konut yapısına bakış açıları; Chicago Okulu ve Ekolojik Gelenek, Neo-Klasik Ekonomik Modeller ve Davranışçı Yaklaşım, Neo-Weberci Yaklaşımlar ve Kentsel Yönetimcilik, Politik Ekonomi Yaklaşımı, Hümanist Yaklaşım, Sosyolojik Yaklaşımlar; Konut farklılaştırma süreçleri; istila-ardıllık, ayrıştırma, filtreleme süreci, mahalle yaşam döngüsü; Kentsel konut dönüşümü; kentsel yenileme ve canlandırma, kentsel yeniden geliştirme ve dönüşüm; Türkiye'de kentsel konut yapısı ve dönüşümü; Türkiye'de kentsel büyüme ve değişim, Türkiye'de kentsel konut ve konut yapısı, Türkiye'de kentsel konut dönüşümünün mevzuat arka planı, vaka çalışmaları bu ders kapsamında yer alan başlıklardır. 

  

CRP 479 Kent Planlamada Uygulama: Yasal ve İdari Boyutlar (3-0) 3

Bu ders ile planların uygulanmasında ve profesyonel alanda yer alan plancıların uygulamalarını yakından ilgilendiren kıyı alanları, doğal ve yapılı çevre, kamu arazilerinin özelleştirilmesi, turizm kalkınması konularına ilişkin planlama mevzuatı, güncel konu ve tartışmaların sunulmasını amaçlamaktadır.

  

CRP 486 Kentsel Yenileme: Stratejiler, Politikalar, Organizasyon ve Tasarım (3-0) 3

Bu ders kentsel dönüşümün kökenini zorluklarını ve amaçlarını ayrıntılı bir tartışma ile sunar Ortaklık, strateji gibi kentsel dönüşüme ilişkin temel kavramlar ve temaları ele alarak en iyi uygulamalardan öğrenilen dersleri tartışır. Ders ayrıca kentsel dönüşümün nasıl ilerlediğini ve nasıl organize edildiğini içerir, Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye'deki kentsel dönüşüm deneyimleri incelenir. Türk şehirlerinde kentsel dönüşümün gelecekteki rolünü ve beklentilerini belirlemek amacıyla bu ders, kentsel dönüşümle ilgili geçmiş ve şimdiye dair deneyimlerden elde edilen temel çıkarımlara genel bir bakış sunmaktadır.

  

CRP 488 Kent ve Bölge Planlamada Yönetimsel Boyutlar (3-0) 3

Küreselleşme ve yeni ekonomiye genel bakış; Kurumsal değişim ve yönetişim sorunları; Vaka çalışmalarının analiziyle birlikte bölgesel ve kentsel yönetişim üzerine derinlemesine tartışmalar bu ders kapsamında yer alır. 

  

CRP 490 Yaz Stajı II: Belediye, Kamu veya Özel Planlama Ofisi NC

Öğrenciler mevcut planlama uygulamalarına aşina olmak adına özel planlama ofislerinde veya özellikle belediyeler gibi kamu kurumlarında staj yaparlar. 

  

CRP 495 Kentsel Politika Analizi (3-0)

Bu ders kentsel yaşam etrafında yapılandırılmıştır. İnsan yerleşimlerinin ortaya çıkışından itibaren gücü ve siyaseti odağına alır. Siyasi iktidar, devlet, yerel devlet gibi temel kavram ve teorilere giriş ve bunların kentsel bağlamda analizi bu dersin kapsamındadır.

   

CRP 499 Kentsel Politika Semineri (3-0) 3

Bu seminer dersi kentsel politika bağlamdaki güncel konular etrafında yapılandırılmıştır. Dersin amacı, öğrencinin farklı kentsel sorunlara ilişkin önceki bilgilerini yoğunlaştırmak, kentlerin güncel sorunlarını kentsel politika teorileri çerçevesinde yeniden incelemek ve değerlendirmek, farklı paradigmaların konuyla ilgisini ve geçerliliğini bu bağlamda test etmektir. Öğrencilerden kentsel sorunları politika ve siyaset açısından tanımlamaları ve sorunsallaştırmaları beklenmektedir.