Program Çıktıları

 

Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerin aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmiş olmaları beklenir:

1. Toplumsal sorumluluk ve kamu yararı kavramlarını içselleştirme

2. Bu kavramları uygulamaya öncelik verme

3. Meslek etiği değerlerine bağlı kalarak mesleğini uygulama

4. Bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

5. Ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme ve liderlik yapabilme

6. Üstlendiği veya görev aldığı plan ve projeleri en nitelikli düzeyde gerçekleştirebilecek mesleki yetkinliğe sahip olma

7. Planlama ve tasarım alanlarında:

  • Temel kuramsal bilgileri edinme
  • Kuram ile uygulama arasındaki bütünlüğü sağlama becerisine sahip olma
  • Sorun tanımlama, eleştirel yaklaşım, çözümleme yöntem ve tekniklerini kullanabilme
  • Disiplinlerarası etkileşime dayalı çok boyutlu algılama, düşünme, analiz, sentezleme, uygulama, alternatif planlama/tasarım çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olma

8. Türkçe ve İngilizce dillerinde:

  • Meslek terminolojilerine hakim olma
  • Özgün çalışmalarını aktarabilme
  • Kendini ifade edebilme

9. Yaşam boyu öğrenme bilinç ve becerilerini kazanmış olma

10. Süreç tasarlama ve yönetme becerilerine sahip olma

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Program Çıktıları Ders Matrisi