Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1961 yılında kurulmuştur ve bu alanda kurulan Türkiye'deki ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır. Kuruluşundan itibaren dünyadaki bilimsel çalışmalarla aynı gündemi izlemek ve Türkiye'deki gelişmeleri çağdaş bilimin ışığında değerlendirmek ODTÜ'nün olduğu kadar Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün de en önemli amacı olmuştur.

Kuruluş döneminin özelliği olan kırdan kente göç ve göçün kentler üzerindeki etkileri araştırmaların ve konuyla ilgili geliştirilen politikaların temelini oluşturmuştur. Cumhuriyetin başkenti olarak Ankara'da yer seçen kamu kuruluşlarının kentin büyüme dinamikleri üzerindeki etkileri ve bunu izleyen gelişmeler daha sonraki dönemlerin ilgi alanlarını belirlemiştir. Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim sektörleri, ağırlıklı olarak teknoparklarda yer seçmektedir. Üniversiteler ve teknoparklar kenti olarak Ankara kenti ve teknoparkıyla öncü bir nitelik taşıyan Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu konuda özel konumdadır.

Dönemler boyunca bütüncül planlama anlayışı ve kamu yararının gözetilme ilkesi ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümündeki akademik yaklaşımın temelini oluşturmuştur. Disiplinler arası özelliği nedeniyle geniş kapsamlı ilgi alanları olan Şehir ve Bölge Planlamanın içeriği, farklı alanların verilerini bir arada değerlendirerek geleceğe yönelik kestirimler yapmayı ve planlar geliştirmeyi kapsamaktadır. Lisans programındaki derslerin çeşitliliği ve kapsamı bu içeriği yansıtmaktadır. İlk iki yılda disiplinin temel ögelerine yönelik dersler alan lisans öğrencilerinin eğitimlerindeki son iki yılda ilgi alanları gözetilerek uzmanlaşması desteklenmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama disiplininin içeriğinde varolan kapsamlı yaklaşım, yüksek lisans programlarındaki çeşitliliğe de yansımaktadır. Şehir Planlama, Bölge Planlama, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programlarının yanısıra farklı bölümlerle ortak olan lisans üstü eğitim Yerel Yönetimler ve Politika Planlaması, Yerleşim Arkeolojisi, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Deprem Çalışmaları ile Yer Sistem Bilimleri programlarını içermektedir. Önde gelen bir araştırma üniversitesi olarak ODTÜ bünyesinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü doktora programı kapsamında disiplinin çağdaş çalışma alanlarına yönelik araştırmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda Bölümümüzün Türkiye'deki planlama bölümlerine öğretim üyesi yetiştirilmesine olan katkısı vurgulanmalıdır.

Yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakırken her dönemde zamanının ilerisinde olmayı sürdürmüş, toplumun ve yerleşimlerin daha iyi bir geleceğe hazırlanması adına insana katkı yapmayı hedef edinmiş bir kurum olarak ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü önümüzdeki dönemler için de çalışmalarını sürdürmekte ve gelişimine devam etmektedir.

  

Prof.Dr. Emine Yetişkul Şenbil

Bölüm Başkanı