Bugün, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde araştırma çalışmaları bölüm çatısı altındaki üç lisansüstü programda gerçekleştirilmektedir: Şehir Planlama Lisansüstü Programı içinde yer alan Kent Araştırmaları Laboratuvarı; Bölge Planlama Lisansüstü Programı; ve Kentsel Tasarım Lisansüstü Programı. Bunlara ilave, bölüm öğretim üyelerimiz tarafından kurulmuş ve yürütülmekte olan ODTÜ Teknokent'te bulunan MATPUM adında bir araştırma merkezi, bölüm öğretim üyelerinin bireysel gerçekleştirmekte oldukları çeşitli araştırma projeleri ve KBAM adında bir Kent ve Bölgesel Araştırmalar İletişim Ağı bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim üyelerinin araştırma ilgi alanları birçok konuyu içermektedir: kentsel ve bölgesel coğrafya, bölge planlama ve politikası, kentsel ve bölgesel yönetişim, kurumsal dönüşüm, planlama tarihi, stratejik mekânsal planlama, risk analizi ve afet için planlama, konut politikası, kent tarihi, kentsel koruma, kentsel arkeoloji, sürdürülebilir gelişim, kentsel ulaşım, kentsel tasarım, ekolojik planlama, vb.

 

MATPUM

YTM-MATPUM; Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi 2006 yılında MATPUM adıyla faaliyetlerine başlamış olup, üniversite bünyesinde var olan birikimin ve kültürün kurumsallaşmış bir yapı içinde diğer paydaşlar ve uygulama alanı ile paylaşılmasını, ve bu paylaşımın eğitim ve araştırma ortamını geri beslemesini amaçlamaktadır. Merkezin hedefi, uluslararası merkezler ve kurumları, mimarlık ve planlama medyasını, mimarlık ve planlamadaki özel şirketleri, inşaat şirketlerini, tasarım ofislerini, öte yandan resmi kurumları, diğer üniversiteleri, diğer bölümleri, mimarlık, planlama ve tasarım ortamının farklı gruplarını ve farklı disiplinleri bir araya getirmektir. Böylece deneyim ve uygulama birikiminin kurumsal bir yapı altında toplanması ve kollektif bir üretim ortamının oluşması hedeflenmektedir.

  

KENT VE BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR İLETİŞİM AĞI (KBAM)

2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümündeki bazı öğretim üyelerinin öncülüğünde başlatılan bu girişim, Türkiye'de bölgesel ve kentsel gelişme konularında çalışan, araştırma yapan ve projeler hazırlayanlar arasında bilgi değişimini sağlamak, ortak çalışmaları desteklemek, ortak yayınların yapılmasını ve araştırma önerilerinin hazırlanmasını desteklemek üzere başlatılmıştır.