Address:    Department of City and Regional Planning, Room: 53, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Phone:       + 90 312 210 70 30

Fax:            + 90 312 210 79 65

E-Mail:        gedikli@metu.edu.tr

 

Education:

B.Sc., CRP, Middle East Technical University
M.Sc., UPL, Middle East Technical University
Visiting scholar, Politecnico di Milano
Ph.D., Middle East Technical University

 

Taught Courses:

CRP372 Planning Theory

CRP401 Planning Studio VII

CRP402 Planning Studio VIII

CRP407 Principles and Approaches of Ecology in Planning

CP706 The Strategic Spatial Planning: Principles, Techniques and Practices

ESS503 Sustainable Development

 

Research interests: Contemporary planning approaches and methods, Strategic spatial planning, Participatory planning, Urban policies, Climate change and urban planning, Sustainable urban development

 

Selected Publications:

 

“The Role of Leadership in the Success of Participatory Planning Processes: An Experience from Turkey”. April 2009. European Journal of Urban and Regional Studies. Vol.16. Issue 2. (International A Journal; indexed in Social Science Citation Index and many others)

“Examination of the Interpretation of the Strategic Spatial Planning in Three Cases from Turkey”. 2010. European Planning Studies. (International A Journal; indexed in Social Science Citation Index and many others)

"Book Review: Steering Sustainability in An Urbanizing World". 2010. Journal of Housing and The Built Environment. 25-2. (International A Journal)

"Stratejik Mekansal Planlama: Planlamada Yeni Anlayışlar, Yöntemler ve Teknikler". 2012. (ed.) M. Ersoy, Kentsel Planlama Kuramları. (Genisletilmis 2. baski) Ankara: Imge Kitabevi.

"Küresel Kapitalist Düzenin Mekansal Sonucu: Kentler Arası Rekabet Ve Kentsel Girisimcilik". 2010. Tartışılan Boyutlarıyla Küreselleşme. (ed) Ş. Öner, O. Tekir.

“Yabancı Sermaye ve İstanbul: İstanbul’daki Yabancı Sermayeli Firmalar ve bu Firmaların Kentle İlgili Değerlendirmeleri”. 2009. Gecekondu, Kent ve Dönüşüm. Co-author with A. Eraydın, E. Babalık Sutcliffe, A. Türel. 

"Doğa Koruma, Kentleşme, Planlama: Yasal ve Kurumsal Yapı Üzerine Bir Değerlendirme". (Nature Conservation, Urbanization and Planning: An Evaluation on Legal and Institutional Structure), 2008. Planlama. Vol. 1-2., 87-99.

“Urbanization and land-use planning in Adapazarı (Turkey) reconsidered after the 1999 earthquake”. 2005. Journal of Housing and The Built Environment. 20-1. (International A Journal)

Presentation on Strategic spatial planning. 2005. Paper proceedings of the Symposium Yeni İmar Kanununa Doğru: Şehircilik, Planlama ve İmar Üzerine Yeni Yaklaşımlar (Towards the new urban development law: New approaches of urbanism, planning and urban development). Ankara: Şehir Plancıları Odası (Chamber of City Planners).

“Türkiye’de ruhsatsız yapılaşma ve imar afları üzerine bir değerlendirme”. 2003. Planlama. (“An evaluation of unauthorized urban development and development amnesties in Turkey”. 2003. Planning) Vol.2. Ankara: Şehir Plancıları Odası.

“Spatial policies within the framework of European Union and Turkish planning system vis-a-vis these policies”. April 2002. Proceedings of the EURA Conference on http://www.eu-polis.polito.it/euraconference2002/Paper_pdf/19Gedikli1.pdf.

“Interurban competition within the circumstances created by global capitalism”. November 2001. Research Bulletin on the website of Globalization and World Cities Study Group and Network. (http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb65.html).

“Adapazarı'nda, Doğu Marmara depreminin sonuçlarının, kentleşme ve planlama süreçleri çerçevesinde değerlendirilmesi”. 2001. Planlama. Vol 3. Ankara: Şehir Plancıları Odası.

“Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerin kentsel ve çevresel projelerine mali katkısı”. (“Financial contribution of the European Union to the urban and environmental projects of the third countries”). October 2000. Proceedings of The National Congress on the Regional Science, Trabzon, Turkey.

“İmar Afları ve Kamu Yararı”. 1998. ADA Kentliyim. (“Development amnesties and the public interest”). Vol.15. Ankara: Yayımevi A.Ş.


Last Updated:
13/04/2023 - 20:14