FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Published Books


 • 1. İlhan TEKELİ (1969), Sosyal Sistemler, Sosyal Değişme ve Yerleşme Yapısı, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi
 • 2. Rauf BEYRU (1970), Şehir Nüfusları - Gerçekler ve İstatistikler: İzmir Şehri Üzerine Bir İnceleme, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.12
 • 3. Sümer GÜREL (1970), Kent Planlamasına Giriş ve Çevre Kavramı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.14
 • 4. Tuğrul AKÇURA (1971), Ankara: Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Hakkında Monografik Bir Araştırma, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.16
 • 5. İlhan TEKELİ (1971), Planlama ve Ülkesel Fiziki Planlama Üzerine, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.17
 • 6. İlhan TEKELİ (1972), Bölge Planlama Üzerine, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi
 • 7. İlhan TEKELİ ve Selim İLKİN (1974), Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, Yayın No.24
 • 8. Erhan ACAR (1975), Ankara: Osmanlı Anadolu Kentinde Mülkiyet-Doku İlişkileri, Ankara: ARP Organizasyon
 • 9. İlhan TEKELİ, Yiğit GÜLÖKSÜZ ve Tarık OKYAY (1976), Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı Şehir, İstanbul: Cem Yayınevi
 • 10. İlhan TEKELİ ve Erdoğan SORAL (1976), Halk Sektörü Sorunu, İstanbul: Gelişim Yayınları
 • 11. Gönül TANKUT (1977), Kentsel Çevre Geometrik Plan İlişkileri, Ankara: Aynak Yayınevi
 • 12. İlhan TEKELİ ve Selim İLKİN (1977), 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, Yayın No.30
 • 13. İlhan TEKELİ (1977), Bağımlı Kentleşme: Kırda ve Kentte Dönüşüm Süreci, Ankara: Mimarlar Odası Yayını,18
 • 14. İlhan TEKELİ ve Selim İLKİN (1977), 1973 ve 1975 Seçimleri: Seçim Coğrafyası Üzerine Bir Deneme, İstanbul: Milliyet Yayınları
 • 15. Tansı ŞENYAPILI (1978), Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.27
 • 16. Sevgi AKTÜRE (1978), 19.Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi
 • 17. İlhan TEKELİ ve İlber ORTAYLI (1978), Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, 1.Kitap, Türk İdareciler Derneği, Bilimsel Araştırma Dizisi, 2
 • 18. Melih ERSOY (1978), The Political Economy of Urban Areas, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayın No. 7.
 • 19. İlhan TEKELİ (1979), Mekan Organizasyonlarına Makro Yaklaşım, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.28
 • 20. Raci BADEMLİ ve Sinan AKIŞIK (Derleyenler, 1979), Planlama Eğitim Programını Geliştirme Seminerleri, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ara Yayınlar Dizisi
 • 21. Tamer GÖK (Derleyen, 1980), Türkiye’de İmar Planlaması, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • 22. Tamer GÖK (Derleyen, 1980), Kent Planlamada Kuram ve Kılgı, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • 23. İlhan TEKELİ (1980), Toplumsal Dönüşüm ve Eğitim Tarihi Üzerine Konuşmalar, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası
 • 24. İlhan TEKELİ (1980), Planlama Eğitim Programını Geliştirme Önerileri I, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ara Yayınlar Dizisi
 • 25. Melih ERSOY (Derleyen, 1980), Kaynakça: Kent Planlama ile İlgili Süreli Yayınlar, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayın No.11.
 • 26. Melih Ersoy (F.Eker ile Derleyen), Kent Planlamada Standartlar, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayını No.12.
 • 27. Yiğit GÜLÖKSÜZ (Derleyen, 1981), Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (2 Cilt)
 • 28. Tansı ŞENYAPILI (1981), Gecekondu: ‘Çevre’ İşçilerin Mekanı, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi
 • 29. İlhan TEKELİ ve Tarık OKYAY (1981), Dolmuşun Öyküsü, Ankara: Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği
 • 30. İlhan TEKELİ ve Selim İLKİN (1981), Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara: 50. Yıl Kuruluş Armağanı
 • 31. İlhan TEKELİ (1982), Türkiye’de Kentleşme Yazıları, Ankara: Turan Kitabevi, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar 3
 • 32. İlhan TEKELİ ve Selim İLKİN (1982), Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, Ankara: ODTÜ İdari İlimler fakültesi,Yayın No.39
 • 33. Esmer, Özcan ve Baran, Savaş, Der. (1983) Birinci Yangın Kurultayı Bildirileri, ODTÜ Mimarlık Fakültesi İşliği, Ankara.
 • 34. Keskinok, H.Çağatay ve Ersoy, Melih, Der.(1984) Üretim Tarzlarının Eklemlenmesi Üzerine, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara.
 • 35. Ersoy, Melih (1985) Göç ve Kentsel Bütünleşme, Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı Yayını, Ankara.
 • 36. Tekeli, İlhan ve İlkin, Selim (1987) Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş Ve Dönüşümü, Yurt Yayınları 16, Ankara.
 • 37. Tankut, Gönül (1990) Mahalli İdareler Çevre El Kitabı Çevre Projesi (Tarihi Çevrenin Korunması), Ankara
 • 38. Eraydın, Ayda (1992) Post-Fordizm ve Değişen Mekansal Öncelikler, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.
 • 39. Ersoy, Melih Der. (1992) Emperyalizm Gelişme ve Bağımlılık Üzerine, Verso Yayınları, Ankara.
 • 40. Ersoy, Melih (1992) Development And Planning; ODTÜ, Department Of City And Regional Planning, Ankara.
 • 41. Ersoy, Melih (1993) Yeni Liberal Politikalar ve Kentsel Sanayi, ODTÜ, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara.
 • 42. Tankut, Gönül (1993) Ankara, Bir Başkentin İmarı, Anahtar Kitaplar, İstanbul.
 • 43. Tekeli, İlhan Ve İlkin Selim (1993) Türkiye ve Avrupa Topluluğu, Ümit Yayıncılık, Ankara.
 • 44. Tekeli, İlhan Ve İlkin Selim (1993) Max Von Der Porten Und Die Entstehung Der Staatlichen Wirtschaftsunternehmen In Der Türkei, Fes,İstanbul.
 • 45. Tekeli, İlhan, Der. (1993) Tarih İçinde Muğla, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara.
 • 46. Balamir, Murat (1993) Ülkemiz Koşullarina Uygun Konut Üretim Modeli, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.
 • 47. Berkman, Gülden (1994) Geography Of Health And Location Of Health Facilities In Ankara, METU Faculty Of Architecture, Ankara.
 • 48. Aktüre, Sevgi (1994) Anadolu’da Bronz Çaği Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • 49. Ersoy, Melih (1994) Kentsel Alan Kullanım Normları, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.
 • 50. Şenyapılı, Tansı (1994) Kent, Planlama, Politika ve Sanat: Tarık Okyay Anısına Yazılar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi yayını, Ankara
 • 51. Göksu, Çetin (1995) Güneş Yeniden Doğuyor, Zirve Ofset, Ankara.
 • 52. Osmay, Sevin And C.Nil Duruöz, Der. (1995) Urban Sociology And Urbanization Selected Readings, METU, Faculty Of Architecture, Occasional Papers.
 • 53. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Stüdyosu (1996) 2000’li yıllarda Selçuk, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1994-1995 ders Yılı 2. Sınıf Öğrenci Çalışmaları, Selçuk Belediyesi yayını.
 • 54. Aktüre, Sevgi, Eda Ünlü (1996) Studies In Urban History/Kent Tarihi Çalişmalari, METU, Faculty Of Architecture Occasional Papers.
 • 55. Şenyapılı, Tansı, (1996) ODTÜ’lü Plancılar 1963-1995, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını.
 • 56. Şenyapılı, Tansı, Türel, Ali (1996) Ankara’da Gecekondu Oluşum Süreci Ve Ruhsatlı Konut Sunumu, Habitat ’96 Anısına, Batıbirlik Yayınları, No 1 Ankara.
 • 57. Tekeli, İlhan (1996) Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi; T.C. Başbakanlık Toki Konut Araştırmaları Dizisi: 2, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.
 • 58. Eraydın Ayda, Türel Ali, Güzel, Alper (1996) Konut Yatırımlarının Ekonomik Etkileri, T.C. Başbakanlık Toki Konut Araştırmaları Dizisi: 3, ODTÜ Basım İşliği, Ankara
 • 59. Şenyapılı, Tansı (1996) 1980 Sonrasında Ruhsatsız Konut Yapımı, T.C. Başbakanlık Toki, Konut Araştırmaları Dizisi: 8, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.
 • 60. Tuna Numan, Günay Baykan, Topaktaş Levent, Ülkenli Zeki Kamil (1996) Türkiye’de Toplu Konut Uygulamalarının Kentsel Gelişmeye Etkileri, T.C. Başbakanlık TOKİ, Konut Araştırmaları Dizisi: 9, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.
 • 61. Altaban, Özcan (1996) Toplu Konut Alanlarında Örgütlenme ve İşletme, T.C. Başbakanlık Toki, Konut Araştırmaları Dizisi: 13, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.
 • 62. Türel, Ali Ve Balamir, Murat (1996) Konut Üreticileri, Mülk Konut, Kiralık Konut, T.C. Başbakanlık Topki, Konut Araştırmaları Dizisi: 14, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.
 • 63. Berkman, Gülden ve Osmay, Sevin (1996) 1984 Sonrasında Konut Kooperatifciliği, T.C. Başbakanlık TOKİ, Konut Araştırmaları Dizisi: 16, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.
 • 64. Bademli, Raci et al. (1997) Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararası Fikir Ve Tasarım Yarışması: Kitap Gelibolu Barış Parkı Uluslararası Yarışma Ofisi, ODTÜ, Ankara.
 • 65. Bademli, Raci et al. (1997) Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararasi Fikir Ve Tasarım Yarışması: Katalog/, Gelibolu Barış Parkı Uluslararası Yarışma Ofisi, ODTÜ, Ankara.
 • 66. Keskinok, Çağatay (1997) State and The Reproduction of Urban Space; METU, Faculty Of Architecture Press, Ankara.
 • 67. Tuna, Numan; Aktüre, Zeynep, Lynch, Maggie :Eds. (1998) Thracians And Phrygians: Problems Of Parallelism, Ankara: METU Faculty Of Architecture.
 • 68. Günay, Baykan (1999) Property Relations And Urban Space, METU Faculty Of Architecture Press, Ankara.
 • 69. Günay, Baykan (1999) Urban Design Is A Public Policy, METU Faculty Of Architecture Press, Ankara.
 • 70. Tuna, Numan – Jean Öztürk Der. (1999) Ilısu Ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi, 1998 Yılı Çalışmaları, ODTÜ Tarihsel Çevre Araştırma Ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM).
 • 71. Güvenç, Murat ve Işık, Oguz (1999) Emlak Bankası, 1926-1998, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Emlak Bankası ortak yayını, İstanbul.
 • 72. Işık, Oğuz, Murat Güvenç, Cem Behar, Sema Erder, ve Hakan Ercan (1999) Türkiye’nin Fırsat Penceresi: Demografik Dönüşüm ve İzdüşümleri, Türk Sanayicileri ve İşadamlari Derneği (TÜSİAD), Yayın no: T/99-1-251, İstanbul.
 • 73. Işık, Oğuz (1999) Türkiye Kadın Atlası, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Yayın no:15, Ankara.
 • 74. Pınarcıoğlu, Melih (2000) Development of Industry and Local Change, METU, Faculty of Architecture Press, Ankara.
 • 75. Güvenç, Murat, et al. (2000) Yoksulluk, TESEV Yayınları 21, İstanbul
 • 76. Ersoy, Melih ve Çağatay Keskinok, Der.(2000) Mekan Planlama Ve Yargı Denetimi, Yargı Yayınevi, Ankara.
 • 77. Eraydın, A., Türel, A., Güzer, A, (2000) Konut Yatırımlarının Ekonomik Etkileri, TOKİ-ODTÜ Ortak Yayını.
 • 78. Bademli, Raci et al. (2001) Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararası Fikir Ve Tasarım Yarışması: Projeler, Gelibolu Yarımadası TMP (Barış Parkı) Planlama Ve Danışma Bürosu, ODTÜ, Ankara.
 • 79. Uzun, Cemile Nil (2001) Gentrification In Istanbul: A Diagnostic Study, Nederlandse Geografische Studies 285, Utrecht.
 • 80. Işık Oğuz ve Pınarcıoğlu M. Melih (2001) Nöbetleşe Yoksulluk Sultanbey Örneği, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • 81. Tuna, Numan - Jean Öztürk – Jale Velibeyoğlu Der. (2001) Ilısu Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları, ODTÜ Tarihsel Çevre Araştırma Ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM).
 • 82. Tuna, Numan-Jale Velibeyoğlu Der. (2002) Ilısu Ve Karkamiş Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları, ODTÜ Tarihsel Ve Kültür Varlıklarının Araştırma Ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM).
 • 83. Eraydın, Ayda (2002) Yeni Sanayi Odaklari: Yerel Kalkınmanın Yeniden Kavramlaştırılması, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara.
 • 84. Şenyapılı, Tansı, (2003) ODTÜ’lü Plancılar 1996-2003), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını.
 • 85. Eraydın, Ayda, Bernard Fingleton ve Rafaelle Paci (2003), Regional Economic Growth, SMEs and Widert Europe, Ashgate, Aldershot.
 • 86. Tekeli İlhan – İlkin Selim (2003) Avrupa Birliği Türkiye ve Yerellik, IULA EMME Yayını, İstanbul.
 • 87. Aktüre, Sevgi (2003) Anadolu’da Demir Çaği Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 138
 • 88. Tekeli, İlhan (2003) Eğitim Üzerine Düşünmek, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları
 • 89. Kayasü, Serap ve Pınarcıoğlu, M. (2003). Yerel-Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Gücünün Artırılması: Bölgesel Kalkınma Ajansları, İstanbul Ticaret Odası Yayını, 2003-8. İstanbul.
 • 90. Tekeli, İlhan (2004) Katılımcı Demokrasi Ve Sivil Toplum Kuruluşları, SDD Yayınları
 • 91. Tuna, Numan – Jean Greenhalgh – Jale Velibeyoğlu Der. (2004) Ilısu Ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları, ODTÜ Tarihsel Ve Kültür Varlıklarının Araştırma Ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM).
 • 92. Şenyapılı, Tansı (2004) Barakadan Gecekonduya, Ankara’nın Kentsel Dönüşümü:1923 -1960, İletişim Yayınları.
 • 93. Işık, Oguz,Pınarcıoğlu,Melih (2004)Yeni Kalkınmacılık:Bölgesel Kalkınmada Yeni Arayışlar, Avrupa Birligi GAP-GIDEM ortak yayını, Ankara.
 • 94. Bademli, Raci (2005) Kent Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.
 • 95. Şenyapılı, Tansı Der.(2005) Cumhuriyet’in Ankara’sı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
 • 96. Bademli, Raci R. (2006) Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara.
 • 97. Baykan Günay,(2005), Türkiye Mimarlığı – Gelenek, Yöre, Doğu, Batı, Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara.
 • 98. Eraydın, Ayda (2006) Değişen Mekan: Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış:1923-2003, Dost Yayınevi, Ankara.
 • 99. Barlas, M. Adnan, (2006) Urban Streets and Urban Rituals, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • 100. Ersoy, Melih (2007) Kentsel Planlama Kuramları, İmge Yayınları, Ankara
 • 101. Aktüre Sevgi, Osmay Sevin, Savaş Ayşen (2007) Anılar: bir sözlü tarih çalışması, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • 102. Keskinok, Çağatay H. (2007) G.Tankut, The Seljuk City, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • 103. Ersoy, Melih (2009) Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları, TMMOB SPO Yayını, Ankara.
 • 104. Kayasü S., Işık O., Uzun N., Kamacı E. (2009) Gecekondu, Dönüşüm, Kent, ODTÜ MFY, Ankara.
 • 105. Pamir H., Pınarcıoğlu M. (2010) Toplu Konut Alanlarında Kentsel Çevresel Standartlar İçin Bir Çevre Değerlendirmesi, TOKİ, Ankara.
 • 106. M.Ersoy (Derl), (2010), Kuruluşundan Bugüne ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Proğramının Gelişimi, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara.
 • 107. M.Ersoy, T.Şengül, C.Yoloğlu, G.Tunç, (2011) Sermaye Biçimleri ve Yerel Ekonomik Kalkınma, ODTÜ UPL Yayınları, Ankara.
 • 108. Günay Baykan (2011), Biga: Kenarından Geçilen Kent, Aydan Yayıncılık, Ankara