FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Gülden BERKMAN, Assoc. Prof. Dr. (1946-2016)

Received bachelors degree from the Department of Economics and Statistics in 1968, master of regional planning degree from the Department of City and Regional Planning at METU in 1972 and PhD from the same department in 1992. Her masters thesis is on “Petrolium Industry in the East Anatolia Region”. PhD Thesis is on “Geography of Health and Location of Health Facilites in Ankara”. Worked at National Productvity Center between 1968-1969, Ministry of Finance, General Directorate of Budget and Financial Control between 1969-1971. Entered METU Department of City and Regional Planning as teaching assistant in 1972. Worked as instructor between 1977-1992. Has become assistant professor in 1992 and associate professor in 1994. Conducted researches on urban public services, public goods, geography of health, housing  cooperations. Played  leading  roles in introducing  the  use of  geographical  informations  systems  in  city  and

regional planning into the Department of City and Regional Planning at METU.  Conducted a research study on the “Comparison of Regional Plans of Turkey” in 1973 . In 1992, prepared a TUBİTAK research project on “Planning of Urban Systems with Reference to the Ecological Balance and Sustainability”. In 1993, developed “Proposals for Restructuring of Housing Cooperatives” under the works of Seventh Five Year Development Plan, Housing Production Working Group. In 1996, conducted a research on “Economical Analyses” for Bursa Master Planning studies.


Gülden BERKMAN,Doç. Dr. (1946-2016)


ODTÜ İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat ve İstatistik Bölümü’nden 1968 yılında lisans, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1972 yılında bölge planlama alanında yüksek lisans ve 1991 yılında doktora derecelerini elde etti. Yüksek lisans tezi “Doğu Anadolu’da Petrol Sanayi”, doktora tezi “Sağlık Coğrafyası ve Ankara’daki Sağlık Tesislerinin Konumu” üzerinedir. 1968-1969 yıllarında Milli Prodüktivite Merkezi’nde, 1969-1971 yıllarında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe Reform Grubu’nda çalıştı. 1972 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne asistan olarak girdi. 1977-1992 yılları arasında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1992 yılında yardımcı doçent, 1994 yılında doçent oldu. Kentsel kamusal hizmetler, kamusal mallar, sağlık coğrafyası, konut kooperatifçiliği üzerinde çalıştı, araştırmalar yaptı. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde kent ve bölge planlamasında coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı konusunda öncü çalışmalarda bulundu. 1973 yılında “Türkiye’de Yapılan Bölge Planlarının Karşılaştırılması” araştırmasını yürüttü. “Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesine Yönelik Kentsel Sistem Planlaması” başlıklı TUBİTAK araştırmasını üstlendi. 1993 yılında, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Konut Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında “Türkiye’de Konut Kooperatifleri ve Kooperatifçilikte Yeniden Yapılanma İçin Öneriler” geliştirdi. 1996 yılında Bursa Nazım Plan çalışmaları kapsamında “Ekonomik Çözümlemeler” araştırmasını gerçekleştirdi.